خدمات

  • طراحی و ساخت مواد موثره دارویی.
  • توسعه دانش فنی مواد موثره داروئی از مقیاس آزمایشگاهی تا مقیاس صنعتی.
  • تولید داروهای کم حجم با ارزش بالا از خانواده های داروئی مختلف.
  • طراحی و راه اندازی خطوط تولید.
  • انتقال دانش فنی.