آنتاگونیست اوپیوئیدی جهت درمان اعتیاد

Opioid antagonist for the treatment of addiction

نالتروکسان به عنوان داروی کمکی برای درمان معتادانی به کار می‌رود که به تریاک اعتیاد دارند. همچنین در درمان اعتیاد به الکل مصرف می‌شود. نالتروکسان در واقع عملکردی آنتاگونیستی دارد.آنتاگونیست‌های گیرنده‌های اپیوئیدی معمولاً در مطالعات پیش بالینی برای تعیین چرایی یک پاسخ خاص که توسط سیستم اپیوئیدی اندوژن میانجی گری می‌شود مورد استفاده قرار میگیرند. این داروها همچنین برای از بین بردن اثرات مصرف بیش از حد مواد مخدر مورد استفاده قرار می¬گیرند. نالوکسان شایع‌ترین آنتاگونیست مورد استفاده است، که در یک شیوه ی رقابتی به گیرنده‌های اپیوئیدی μ متصل می‌شود.

شامل:
Naltrexone - free base

CAS No.: 16590-41-3
Molecular formula: C20H23NO4

اطلاعات بیشتر
Naltrexone Hydrochloride

CAS No.: 16676-29-2
Molecular formula: C20H23NO4,HCl

اطلاعات بیشتر